معرفی سوپروایزر آموزشی بیمارستان


 
آسیه خالقی

مدرک: کارشناسی پرستاری و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سابقه کار: 12 سال

ده سال در بیمارستان کودکان مفید (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران) وافتخار 2سال خدمت در استان فارس - دانشگاه علوم پزشکی شیراز -بیمارستان بیرم

سمت های مرتبط که حال حاضرعلاوه برسوپروایزر آموزشی در بیمارستان بیرم مشغول انجام وظیفه هستم:

* سوپروایزر بالینی

* مسئول دفتربهبود کیفیت واعتباربخشی

* مسئول حاکمیت بالینی وکمیته های بیمارستانی

* مسئول طرح تکریم ارباب رجوع

* مسئول واحد رسیدگی به شکایات،انتقادات وپیشنهادات

* مدیریت بحران

 
 ارتباط با سوپروایزر آموزشی:

تلفن: 4223170-0782

فاکس: 4222299-0782  

Email : asiyeh.khaleghi@yahoo.com

 
 

رابطین آموزش در بخش های مختلف بیمارستان:

بخش اطفال: سرکار خانم مژگان فضلی

بخش زایشگاه: سرکار خانم لیلا مختاری

بخش اتفاقات: سرکار  خانم آمنه باقری

بخش داخلی: سرکار خانم کیهانه احراری

بخش دیالیز: سرکار خانم حمیرا احراری

بخش اتاق عمل: سرکار خانم سلیمانی

واحد پارکلینیک:

بخش رایولوژی: جناب آقای حجت نورسته

بخش آزمایشگاه:جناب آقای ایوب موالی

بخش اداری: سرکار خانم الهه ایام

واحد داروخانه: جناب آقای مصطفی علیپور
اهداف بخش آموزش:

1. افزایش توانمندی علمی نیروی انسانی
2. افزایش رضایت کارکنان و مراجعین
3. بهبود کیفیت مراقبت از بیمار

اهم وظایف و مسئولیت های سوپروایزر آموزشی:

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی-درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر منشور حقوقی مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1. تعيين اهداف آموزشي) کوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت (

2. تعيين نيازهاي آموزشي ) مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف کادر پرستاري و مامايي و کارکنان جديد الورود (

3. اولويت بندي نيازهاي آموزشي

4. تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

5. اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشارکت ساير گروه ها

6. تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

7.  تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

8. هماهنگي در اجراي برنامه کارورزي دانشجويان و کارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي

9. پيشنهاد تهيه کتب، مجلات، جزوات و وسايل کمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي کارکنان گروه پرستاري و مامايي

10. تشكيل آميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

11. هماهنگي، همكاري و مشارکت جهت تشكيل و شرکت کارکنان در کلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

12.  پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشارکت فعال کارکنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

13.  همكاري و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

14.  همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و آنترل عفونت، در امر آموزش

15.  همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16. ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ) به شكل کنفرانس، جزوه / پمفلت و )

17. همكاري و مشارکت در انجام طرح هاي پژوهشي

18. هدايت و آموزش کارکنان در راستاي:

الف- حسابرسي کيفي خدمات پرستاري و مامايي

ب- ارزشيابي عملكرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

19. هدايت و آموزش کارکنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

20. هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت کارکنان و مددجويان

21. ثبت و گزارش کليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

22. کنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23. کنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24. ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق:

- کنترل و حسابرسي کيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايت مندي مددجويان

- بررسي رضايت مندي کارکنان

25. کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده هاي مختلف پرستاري ) در شيفت هاي مختلف ( در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش

26. مشارکت در کميته ارزشيابي کارکنان پرستاري

27. شرکت در کليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-21 9:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ